اتوکد

چگونه بیضی ترسیم کنیم

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

دستور ellipse   : برای ترسیم بیضی از این دستور استفاده می کنیم.

Ribbon: Home

Tab Draw

Panel ellipse

ویا از منوی

Menu: Draw >> ellipse

ویا از نوار ابزار

Toolbar: ellipse

روش کار با ابزار ترسیم بیضی چگونه است؟

روش کار : اول فرمان را اجرا می کنیم و بعد مختصات راس یک قطر را وارد میکنیم بعد راس دیگر را وارد می کنیم. اینتر میکنیم. شعاع دوم را وارد میکنیم. اینتر می کنیم.

روش اجرای دستور ترسیم بیضی چگونه است؟

اجرای دستور

Command: EL

ELLIPSE

مختصات با محل یک راس قطر بیضی را وارد می کنید. ( به صورت پیش فرض اتوکد بر روی حالت arc می باشد. چنانچه بخواهید ایتدا مرکز بیضی را وارد کنید می بایسیتی در این اینجا حرف “c” را تایپ کنید و اینتر کنید و در مرحله بعدی مقدار شعاع را وارد کنید.

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:

راس دیگر قطر بیضی را وارد کنید. چنانچه در مرحله قبل حالت “c” را انتخاب کردید در این مرحله می بایسیتی مقدار شعاع را وارد کنید.

Specify other endpoint of axis:

مختصات نقطه مماس بر منحنی بیضی را وارد کنید.( مقدار شعاع دوم بیضی را وارد کنید.)

Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:

دستور ا لغو کنید.

Esc

 

 

 

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment