اتوکد

ترسیم Polyline چگونه است

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

نحوه ترسیم خطوط پيوسته polyline چگونه است؟

با اين ابزار ترسيمي مي توانيد خطوط دو بعدي و يا جند ضلعي هايي بصوت پارخط و کمان به هم پيوسته و با ضخامت هاي متفاوت ترسيم كنيد.

تفاوت این ابزار در پیوسته بودن خطوط ترسیم شده با ابزار Line  است.

نحوه اجرای دستور:

Ribbon: Home

Tab Draw

Panel Polyline

ویا ازمنوی اصلی اتوکد کلاسیک

Menu: Draw <<Polyline

از منوی ابزار اتوکد

Toolbar: Draw

روش کار با ابزار ترسیم polyline  چگونه است؟

در حالت پیش فرض شما می توانید بعد از انتخاب این ابزار به صورت متوالی با وارد کردن طول و زاویه و شعاع و یا ضخامت خط ترسیم شده یک خط پیوسته ایجاد کنید.

۱ – اجرای دستور

۲ – تعیین نوع و ضخامت خط

۳ – تعیین نوع و ضخامت بخش بعدی خط

روش اجرای ابزار ترسیم polyline چگونه است؟

اجرای دستور polyline  با دستور PL

Command: PL

PLINE

انتخاب نقطه شروع ترسیم و ضخامت پیش فرض در حال ترسیم نمایش داده شده است

Specify start point:

Current line-width is 0.0000

تعیین طول خطی برابر ۱۰ واحد

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10

عبارت a برای تغییر خط مستقیم به کمان استفاده می شود.

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

تعیین نقطه پایان کمان

Specify endpoint of arc or

تغییر ضخامت خط با عبارت w حاصل میشود

 [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: w

تعیین مقداری ضخامت ابتدای خط

Specify starting width <0.0000>: 1

تعیین مقدار ضخامت انتهای خط

Specify ending width <1.0000>: 1

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

مثالی برای ایجاد پیکان ( فلش ) در انتهای خط که ملاحطه می کنیم مقدار ضخامت در ابتدای یک و در انتها ۰ در نظر گرفته شده است

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w

Specify starting width <1.0000>: 1

Specify ending width <1.0000>: 0

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

آموزش اتوکد

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment