اتوکد

ایجاد اعداد متوالی در اتوکد چگونه است

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

دستور ncount : برای تغییر گروهی در متن های ایجاد شده کاربرد دارد.

کاربرد ها:

ایجاد شمارش متوالی عددی با بازده مشخص ( نوشتن اتوماتیک ۱ و ۲  و ۳و  … در متن ها )

اضافه کردن اتوماتیک مقداری به قبل از متون ( نوشتن عبارت متر به هر متن انتخابی )

اضافه کردن اتوماتیک مقداری به قبل از متون ( نوشتن عبارت = به هر متن انتخابی )

روش اجرا دستور Auto number :

Ribbon: Express Tools

Tab Text

Panel AutoNumber

ویا ازمنوی اصلی اتوکد کلاسیک

Menu: Express >> Text >> Automatic Text Numbering

دستور تایپی

tcount

روش کار با دستور Auto number

دستور tcount  را اجرا می کنیم سپس شکل یا اشکال نوشتاری را انتخاب می کنیم. شروع مقداد عددی و بازده تغییر اعداد را مشخص می کنیم و اینتر می کنیم .نوع ترتیب تغییر اتوماتیک متون را مشخص می کنیم و سپس محل قرار گیری اعداد را مشخص می کنیم.

برای تغییر اتوماتیک تعدادی موضوع به اعداد با بازده مشخص مثلا ایجاد تعدای شی با محتوای ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ و یا ۱ ۳ ۵ ۷ ۹ تولید کنیم میبایستی مقدار شروع عدد و سپس بازده اعداد را مشخص کنیم.

ترتیب تغییر اعداد چگونه باشند؟

 

Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <X>:

مقدار X را انتخاب کنیم. مقادیر به ترتیب نزدیکی با محور مختصات تغییر می کنند.

مقدار Y را انتخاب کنیم. مقادیر به ترتیب نزدیکی با محور مختصات تغییر می کنند.

مقدار Select-order را انتخاب کنیم. مقادیر به ترتیب انتخاب اشکال تغییر می کنند.

 

مقدار زیر برای ایجاد اتوماتیک اعداد فرد و شروع آن با یک است

Specify starting number and increment (Start,increment) : 1 , 2

مقدار زیر برای ایجاد اتوماتیک اعداد زوج و شروع آن با یک است

Specify starting number and increment (Start,increment) : 1 , 1

 

برای تعیین محل قرار گیری اعداد کجا هستند؟

Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..]

Overwrite : اعداد را جایگزین نوشته می کند.

Prefix : اعداد را قبل از نوشته ها قرار می دهد.

Suffix : اعداد را بعد از نوشته ها قرار می دهد.

Find$Repace : اعداد را جایگزین حروفی می کند که شما تایپ کرده اید.

 

 

 

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment